Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.csik.garwolin.pl

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
– pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, doc, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0
– niektóre linki, obrazy oraz przyciski są nieprawidłowo opisane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Kargol, jkargol@csik.garwolin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 682 20 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin.
1.Do budynku prowadzą 2 wejścia – wejście główne od ulicy Nadwodnej oraz wejście od dziedzińca obiektu. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście od dziedzińca nie posiada schodów.
2.Na parterze znajduje się sala widowiskowo-kinowa, która posiada 4 wejścia. 2 wejścia wewnątrz budynku, do których prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. 2 wejścia z zewnątrz, od strony dziedzińca. Jedno z wejść nie ma schodów i umożliwia wjechanie wózkiem.
3.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
4.Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wejście do toalety na wprost sali widowiskowo-kinowej.
5.W budynku znajduje się winda umożliwiająca komunikację pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku.
6.Na pierwszy piętrze budynku znajduje się sekretariat i administracja, sala konferencyjna oraz hol wystawowy.
7.Na poziomie -1 znajduje się pracownia plastyczna, ceramiczna oraz galeria. Do poziomu -1 prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków.
8.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
10.Przed budynkiem na parkingu jest wyznaczone 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
11.W budynku nie ma oznaczeń w alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.